DestacadaGeneral

Aquesta activitat ajuda a l’assoliment de les següents Finalitats educatives del nostre projecte:

Pensar: Impulsar .l’interès per aprendre. Formar l’esperit crític i autocrític, orientar en la tria i la presa de decisions.
Sentir: generar la il·lusió de viure l’escola i la societat, ajudar a desvetllar els sentiments.
Estimar: Impulsar l’acció cooperadora, promoure el treball en equip, valorar el respecte a l’entorn natural i humà