Beques i ajuts

image_print

Beques i ajuts

1. BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI DE CARÀCTER GENERAL PER AL CURS 2016-17

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  publica els imports de les beques i ajuts a l’estudi de caràcter general per al curs 2016-17 i els barems de renda i patrimoni general que s’estableixen (Reial Decret 293/2016, de 15 de juliol).

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6846.pdf


2. PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT- CURS 2016-17

El Departament d’Ensenyament, en la seva Resolució ENS/876/2017, de 19 d’abril, obre convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.

Es poden inscriure els alumnes que:

  • hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat,
  • hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2016-2017, i
  • hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Termini d’inscripcions: del 30 de maig al 6 de juny de 2017.

Accés a la inscripció: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20501-premis-extra-BTX?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3&moda=1

Normativa:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1606285&type=01


3. PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT- CURS 2017-18
El Departament d’Ensenyament, en la seva Resolució ENS/446/2018, de 12 de març, obre convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018.

Es poden inscriure els alumnes que:
· hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat,
· hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2017-2018, i
· hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Termini d’inscripcions: del 28 de maig a l’1 de juny de 2018.

Més informació.