Llengües estrangeres

image_print

imagen4

En aquesta etapa es treballa l’aprenentatge de la llengua anglesa partint de situacions reals, significatives i contextualitzades, a través de petits projectes i presentacions orals.

A més, s’entrena l’ús real de la llengua (registres socials, temporals, etc.) que permeti assolir un domini gramatical i discursiu corresponent als diferents nivells establerts pel MECR.

Seguint la línia iniciada a Primària, a l’etapa de Secundària també es continua treballant en projectes conjunts amb altres escoles europees. S’organitzen projectes d’intercanvi físic i virtual amb altres centres d’Europa per tal de potenciar l’ús actiu de la llengua i l’intercanvi cultural.

Al finalitzar l’etapa un 80% dels alumnes assoleixen el nivell B2 a l’ESO i els alumnes de Batxillerat es poden certificar de l’Advanced i del Proficiency.

Metodologia i objectius

  • Es treballa en grups reduïts desdoblats, dinamitzats per diversos mestres.
  • Els grups es fan de manera heterogènia amb el suport de tutoria i del DOP.
  • Es fomenta el treball autònom de manera que cada alumne marca el seu ritme.
  • Speaking Meals: durant l’estona de menjador els cursos de 2n a 4t d’ESO compten, tres dies a la setmana, amb un suport lingüístic de conversa que els permet millorar la competència oral de la llengua.
  • 1 hora a la setmana es practica “Culture & ethical values”, a 3r i 4t d’ESO i Dansa a 1er i 2n.
  • S’avalua l’alumne de manera continuada.
  • L’objectiu final és que l’alumnat adquireixi gradualment el nivell B2 abans d’iniciar els estudis universitaris.

Més informació aquí