image_pdfimage_print
DestacadaJornades i congressos

La  Biblio(r)evolució és un projecte de cocreació que pretén repensar el paper de la biblioteca escolar i imaginar, de forma col·lectiva, projectes que obrin fórmules innovadores per donar resposta a les funcions pròpies de la biblioteca. Alhora, es vol impulsar la seva visibilitat com a un agent actiu en els processos d’aprenentatge d’infants i joves en tots els centres educatius.

La Fundació Jaume Bofill, impulsora d’aquesta idea, és la responsable de coordinar el projecte. La crida per participar-hi es va fer el mes de novembre del 2017 i 145 centres educatius de Catalunya van presentar els seus projectes relacionats amb la biblioteca escolar. Com a requisit, les propostes havien d’anar més enllà dels seus usos clàssics la biblioteca i oferir idees i accions per respondre a necessitats concretes o reptes de futur.

A mitjans del mes de febrer es va fer públic el nom dels 30 centres educatius escollits per formar part de la Biblio(r)evolució.. D’aquest centres, 15 són de centres educatius d’Infantil i Primària i 15 de Secundària o mixtes. Les escoles de la Fundació han estat una de les seleccionades amb un projecte per promoure el paper de la biblioteca com agent de suport en el procés de recerca de Batxillerat.

El dissabte 3 de març es va celebrar la primera jornada de formació amb els 30 centres triats i pràcticament un centenar de persones, en la que es va proporcionar eines metodològiques i recursos per repensar els usos de la biblioteca escolar. Amb una dinàmica de grups es va treballar quins eren els agents implicats en la promoció de la biblioteca escolar i com és d’important la col·laboració i el treball en equip.

Haurem d’esperar fins el dia 30 de juny, la jornada final de la Biblio(r)evolució, per conèixer el projecte guanyador. Mentrestant, les nostres biblioteques i bibliotecàries treballaran per assolir aquest repte i, al mateix temps, seguiran projectant els serveis i recursos de la biblioteca, de manera coordinada i integrada amb la resta de la comunitat educativa.

 

ApuntsDestacada

El currículum escolar actual està basat en el desenvolupament de competències bàsiques, de manera que: “la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nens i les nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure” (Currículum d’Educació Primària de Catalunya, 2009, p. 6).

No hi ha dubte que les matemàtiques són, doncs, una eina imprescindible per entendre el món, però el tractament històric que se n’ha fet  fa  que socialment es vegin com una àrea abstracta i allunyada de la realitat.

A les Escoles Garbí Pere Vergés es concreten les competències en finalitats educatives, les quals dibuixen ideològicament el model de ciutadà que volem que esdevinguin els nostres alumnes. Una de les nostres finalitats educatives recull el pensament matemàtic, tenint en compte però, que aquest ha de servir per “resoldre problemes de la vida quotidiana”, on el raonament i la prova, les conjectures i les comprovacions, siguin sempre presents com a part imprescindible per arribar a ser matemàticament competent.   Però, què entenem per ser matemàticament competent?

Al Libro de Evocaciones (1947), el mestre Pere Vergés ja diu que “les matemàtiques són un llenguatge universal per a les necessitats reals que ens proposa la vida. Per tant, l’ensenyament de les matemàtiques no ha de ser només el de l’aplicació d’una habilitat per a calcular, sinó un ensenyament global en la formació de l’alumne”. Així doncs, Pere Vergés, a l’Escola del Mar, ja tenia clar que les matemàtiques no es restringeixen als càlculs mecànics, i que la seva visió global i la seva comprensió són bàsiques i imprescindibles per a una posterior aplicació. La mecanització d’aquestes habilitats aniria en contra de la idea de ser competent. En la mecanització, els nombres deixen de tenir sentit i passen a ser vistos com un dibuix, sense dotar-los de significat.

Sovint hem sentit allò que les matemàtiques són difícils i complicades, que no s’entenen… Treballar-les primer més concretament, tocant-les i manipulant-les, sense passar directament al tractament abstracte, és bàsic per a la seva comprensió (J. Callís, 2010;  J.A. Fernández Bravo, 2002). Com també ho és posar-les en context. Maria Antonia Canals ha estat els últims anys una clara referència en didàctica de les matemàtiques i afirma que és des del contacte entre l’acció física, la manipulació,  i l’acció mental on sorgeix la conceptualització vinculada amb la realitat. Treballant des de la concreció, la manipulació i el context, els infants són capaços de dotar de significat els conceptes que, poc a poc, aniran treballant de manera més abstracta fins a arribar a poder fer generalitzacions que els permetran aplicar aquests conceptes en qualsevol altra situació. Fer el pas a l’abstracció, abans del que cada infant necessita, és contraproduent i els provoca incomprensions i angoixes. Vetllar per la motivació dels alumnes, per la seva autoestima a l’hora d’enfrontar-se als aprenentatges i respectar els seus ritmes individuals és imprescindible i forma part de la nostra filosofia d’Escola.

El projecte pedagògic de les Escoles Garbí Pere Vergés basa la seva didàctica en els principis psicopedagògics de l’aprenentatge actual, que situen l’alumne al centre de l’aprenentatge, i és ell mateix qui construeix el seu propi aprenentatge amb l’acompanyament del mestre, com un guia en aquesta construcció. A més, tal i com ja apuntava Pere Vergés, entenem que els aprenentatges han de presentar-se de manera globalitzadora, i no segmentada, ja que és com els trobem a la nostra quotidianitat. D’aquesta manera, les matemàtiques es presenten com una eina útil i necessària per entendre el món. I és aquesta construcció pròpia dels conceptes, treballats en diferents contextos amb significat, la que portarà els nostres alumnes a poder discernir quan és necessari d’aplicar-los. Aquesta construcció pròpia és, per tant, bàsica per poder connectar coneixements i resoldre els problemes que es trobin fora de les nostres aules.

 

D’altra banda, tenint en compte l’evolució tecnològica i social actual, on tots portem un mòbil amb calculadora a la butxaca, es fa evident, ara més que mai, que l’ensenyament de les matemàtiques va molt més enllà que l’aprenentatge de càlculs. El càlcul mecànic, i més ràpid possible, deixa de tenir sentit, per això ja tenim la calculadora. Hem de deixar pas a les estratègies de càlcul raonades i amb sentit, que es comparteixen amb tots els companys per poder trobar entre tots les més útils, interessants i eficients. Aquestes estratègies són les que ens ajudaran a fer estimacions també raonades i amb sentit, tan útils a la vida diària.

En aquest context social i tecnològic és fa també palès que les tecnologies han d’estar al servei de l’educació per poder treure’n el màxim partit possible, sent conscients que són una realitat que ens acompanya en el nostre dia a dia. A les nostres escoles ja fa anys que apostem per aquesta inclusió de les tecnologies a l’aula, com a instruments que formen part, de manera natural, de la nostra societat actual.

Una de les branques que més força ha guanyat, arrel dels canvis tecnològics de les últimes dècades, és la interpretació i representació de dades, cada dia més propera a la nostra realitat. Diàriament som bombardejats pels mitjans de comunicació amb estadístiques i gràfics, amb informacions quantificables sobre qualsevol aspecte de màrqueting, política, o relacionat amb les pluges i temperatures dels últims dies. Una base matemàtica per poder interpretar-los bé és imprescindible per poder educar en l’esperit crític, i és, per tant, una obligació de les escoles del segle XXI. Amb relació a aquesta idea, Josep Callís i Albert Mallart (2009) exposen que cal entendre l’educació matemàtica “com un conjunt de coneixements bàsics per formar ciutadans responsables i crítics davant d’una societat cada vegada més tecnificada”.     

Però, a més de tot el que relacionem amb el càlcul i la interpretació i representació de dades, no podem deixar oblidats altres aspectes de les matemàtiques com la lògica, la situació espacial, la geometria o la mesura. Totes elles són imprescindibles per poder resoldre situacions quotidianes. De la mateixa manera que també ho és comunicar les idees seguides en els processos matemàtics fins arribar als resultats obtinguts. Poder compartir-ho  amb la resta de companys fa de les matemàtiques, com deia el mestre Pere Vergés, “un llenguatge universal per a les necessitats reals que ens proposa la vida”.

Així doncs, a les Escoles Garbí Pere Vergés entenem que ser matemàticament competent vol dir ser capaç de “fer abstraccions de la realitat per resoldre problemes de la vida quotidiana tot utilitzant el raonament matemàtic i la interpretació i representació de dades, seguint el mètode científic i l’ús dels instruments i estratègies més eficients”.

Jornades i congressos

XV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials

RESUM

Els mestres sabem que la vida real -entesa com allò que passa al nostre voltant- és una de les principals fonts d’aprenentatge de tot allò que és significatiu per a l’infant. I com que l’escola ha de ser un context ben integrat a la realitat, no pot quedar al marge de les coses que succeeixen, però cal que adeqüi totes les situacions de la realitat a l’edat dels infants.  Per altra banda, les ciències socials els han de permetre conèixer com són, com viuen, ja sigui aquí o a qualsevol altre part del món. I els han de sensibilitzar sobre la pluralitat i la diversitat que hi ha, i sobre si tots vivim en les mateixes condicions. En aquest context, i en commemoració del Dia Internacional del drets dels infants, celebrat el passat 20 de novembre, els alumnes d’infantil de l’escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues han reflexionat sobre com viuen ells i com ho fan els nens i nenes d’altres parts del món. L’objectiu no era solament que els infants coneguessin altres indrets i es sensibilitzessin de les realitats d’altres infants al mateix temps que valoraven el propi entorn, sinó que també preteníem ajudar-los a despertar el seu esperit crític i a saber opinar i respectar les opinions dels altres. Per dur a terme aquesta activitat, van partir de l’anàlisi d’algunes de les imatges del treball “Escoles d’altres mons” del fotògraf Kim Manresa, imatges a partir de les quals els infants s’han interrogat, han intercanviat opinions, han desvetllat el seu esperit crític, interioritzant el valor de la solidaritat i l’empatia, al mateix temps que han aprés a valorar l’art de la fotografia, tot gaudint del procés d’aprenentatge.

Autors

Rosa Ricol, Cap d’Estudis i Coordinadora d’educació infantil de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues
Maria Tarragó, mestra d’educació infantil de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues
Mireia Vila, mestra d’educació infantil de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues

Montserrat Yuste, Responsable d’àmbit social de la Fundació Escoles Garbí.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Benejam, P. (2014). Quina educació volem? Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Bueno, D. (2017). Neurociència per a educadors. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Carpena, A. (2015). L’educació en l’empatia és possible. Vic: Eumo

Egan, K. (1991). La comprensión de la realidad en la educación infantil. Madrid: Morata.

Feliu, M y Jiménez, L (Coords.) (2015). Ciencias sociales y educación infantil. Cuando despertó el mundo estaba allí. Barcelona: Graó.

Fundació Escoles Garbí (2010). Projecte Pedagògic Fundació Escoles Garbí.

Fundació Escoles Garbí (2015). Projecte Pedagògic Fundació Escoles Garbí.

Fundació Jaume Bofill (2012). Els set principis de l’aprenentage. Traducció i adaptació a partir dels continguts de The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice, OECD Publications, 2010.

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/ILE_%20Els%207%20principis%20de%20l%27aprenantatge_0.pdf

Vygotsky, L. S. (1978). Mente y sociedad. Cambrigde, Mass.: Universidad de Harvard.

 

Jornades i congressos

PEDAGOGIA OCASIONAL A SECUNDÀRIA

Resum

La formació de l’alumnat per a una ciutadania democràtica és una de les idees bàsiques del nostre projecte pedagògic. “Es tracta de preparar persones que sàpiguen pensar i gestionar les situacions que l’envolten” (PPF Pere Vergés, 2010), i això no es pot fer aïllats de l’entorn social, polític i econòmic del nostre país. Per aquest motiu, quan van esclatar la primera onada de detencions a polítics catalans, vam activar el que anomenen pedagogia ocasional. Calia ajudar a aquest alumnat a desenvolupar la que serà una de les eines més fonamentals per a la vida en democràcia com és la formació del seu pensament crític, i a gestionar el que en educació entenem com a llibertat, que és la capacitat de pensar per un mateix i decidir (Benejam, 2014). Així doncs, a petició de l’alumnat, vam idear tota una sèrie d’activitats que ens ajudessin a encarar el tema de la manera més imparcial possible. Primer de tot vam reflexionar sobre què és el pensament crític i quins són alguns dels seus indicadors; després vam recórrer a l’anàlisi de documents supranacionals com la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà i vam escoltar veus d’entitats suprapolítiques com Amnistia Internacional; a continuació vam analitzar les portades de premsa tant estrangera com nacional, investigant qui hi ha al darrera de cadascuna d’elles, les intencionalitats, els buits i les invisibilitats; posteriorment vam debatre a classe i finalment, els alumnes van consensuar i elaborar un manifest, que ha quedat publicat al Web de l’escola.

XV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials from FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ

Autors

Sergi Fioravanti, Cap d’Estudis de Secundària de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues
Àlex López-Duran López, Coordinador de Secundària de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues
Montserrat Yuste, professora d’educació secundària de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Benejam, P. (2014). Quina educació volem?. Barcelona: Rosa Sensat.

Pagès, J. (1997). La formación del pensamiento social. Dins Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e historia en la educación secundaria (pp. 151–168). Barcelona: ICE Universitat de Barcelona.

VVAA (2010). Projecte Pedagògic Fundació Escoles Garbí. Educaweb

Casas, M., Barceló, V., Bosch, D., Canals, R., Domènech, A., Freixenet, D., Gonzàlez, N. & Oriol, M. (2005). Ensenyar a parlar i a escriure ciències socials. Barcelona: Rosa Sensat.

 

ApuntsÈticaGeneralVida Social

Vivim en una època convulsa, incerta, i els nostres alumnes ho saben molt bé. La nostra escola no és un “laboratori”, un “ambient asèptic”, sinó que forma part d’una societat, d’un país, d’un món canviant i convuls, i no hi podem viure d’esquena i mirar cap a una altra banda, especialment quan es vulneren els drets de les persones.

La nostra escola, assentada en l’ideari de Pere Vergés -hereu de l’Escola Nova nascuda a finals del segle XIX-, es concep com una ciutat, on els seus alumnes es formen per a esdevenir ciutadans proactius, capaços de transformar la societat en què viuen, en un entorn just, solidari i sostenible. Però aquesta formació no sorgeix de manera espontània, sinó en interacció constant entre els mestres i els alumnes, els alumnes amb els seus iguals,  i tots ells en relació al seu entorn. I basant-nos en uns referents teòrics ferms, com el referent de caràcter ideològic que ens brinda les finalitats educatives de la Fundació Escoles Garbí –les quals tenen en compte les finalitats educatives proposades per la UNESCO en el document Rethinking Education: Towards a global common good? (2015)-, així com en el referent de caràcter científic que es basa en els principis psicopedagògics de l’aprenentatge.

El nostre objectiu principal és “preparar els alumnes per a la vida real i, també, donar-los eines per afrontar les dificultats que aquesta els pugui presentar, tot fomentant una educació per a la ciutadania”. Des de I ‘àmbit social, tenim clar que una de les eines més potents que ajudarà al nostre alumnat a entendre el món en què viuen, i a intervenir-hi per a millorar-lo, és el desenvolupament d’un pensament social i crític (Pagès i Santisteban, 2011). Un pensament que, tal com opinen els experts, “is a  crucial characteristic of competent citizens in a global, multicultural, and democràtic society such as ours” (Waring & Robinson, 2010, p. 28).

Els nostres alumnes tenen clar que els esdeveniments diaris no són fets sorgits per generació espontània, que apareixen sense més ni més, sinó que saben que estan interconnectats a multitud de causes. Des de l’àmbit social, a les escoles Garbí Pere Vergés treballem els continguts en connexió constant amb el present, amb allò que és significatiu per a l’alumnat, allò que “viuen i senten”. Ho fem en el temps de treball global i en el de treball específic, des de les ciències socials i des de la història, l’economia i la filosofia -entre d’altres. Ho fem quan desenvolupem activitats de Vida Social i en activitats de lleure. I sempre, en interacció, mentre aprenem. D’aquesta manera, sent fidels a la nostra manera de ser i al nostre ideari, és com hem encarat els esdeveniments polítics i socials recents.

Tot comença quan, davant l’allau de fets i informacions sobre allò que s’està esdevenint, els nostres alumnes ens demanen que en parlem a l’aula. Estan acostumats a debatre, a indagar, a plantejar-se preguntes, a analitzar les causes i les conseqüències, i a connectar els fets presents amb el passat, i volen entendre què passa. S’engega el que anomenem “pedagogia ocasional”, adequant-ne la situació i significativitat a l’edat de l’alumnat i als objectius pedagògics previstos en el currículum per assolir les competències necessàries per esdevenir ciutadans. Sempre partint dels nostres principis pedagògics de convivència basada en el respecte, la llibertat i la responsabilitat, i tenint clar que “l’Escola té un caràcter suprapolític i supraconfessional,i es basa en el principi d’igualtat d’oportunitats i sense distinció de gènere o raça. És a dir, en el seu ens hi col·laboren persones de totes les tendències i confessions, és com una representació de la diversitat ideològica del país” (escolesgarbi.cat).

Els alumnes d’Infantil centren les seves inquietuds en el valor de l’opinió. A partir d’una conversa grupal on compartim les activitats fetes el dia anterior, i les inquietuds per les imatges vistes a la televisió, o pels comentaris escoltats en el si de les famílies, els alumnes reflexionen sobre les diferents maneres que tenim d’expressar el que sentim i el que pensem, a casa, a l’escola, amb els amics, i què passa quan les opinions dels altres no són les mateixes que les nostres. També emfasitzen en la convivència i en el diàleg. I concloem que “escoltar-nos els uns als altres ens ajuda a millorar la nostra opinió i acceptar i respectar la dels altres”.

Amb els alumnes de Primària s’enceta, en cadascuna de les classes, sota el guiatge dels tutors i tutores, un diàleg en gran grup i es deixa que els infants expressessin tot allò que senten i pensen. Les idees són recollides pels caps de color, els quals les porten al Consell de Primària que les sintetitza i n’elabora un manifest per compartir-lo amb tots en una lectura pública a l’àgora. Les idees principals que recullen els manifestos de primària de cada escola són: la necessitat del diàleg i el valor de poder expressar les nostres opinions -que s’han de construir amb arguments, tot informant-se a partir de fonts diverses-; la importància de decidir el nostre futur a partir del vot i d’acceptar-ne els resultats i, sobretot, de viure en un món democràtic, en el qual se superin els conflictes amb respecte, llibertat, responsabilitat, tolerància i solidaritat.

Finalment, amb els alumnes de Secundària s’analitzen normatives supranacionals com la Declaració Universal dels Drets Humans: qui i quan es fa i sobretot què diu, i com encaixa amb el que està succeint. També quin posicionament prenen certs organismes no estatals, com Amnistia Internacional. I amb els més grans, per encarar la diversitat d’informacions que els arriben, recorrem a un dels instruments que ens ajuden a desenvolupar el nostre pensament crític davant l’allau d’informacions, com és la literacitat crítica. Analitzem les principals característiques del pensament crític (com tenir en compte els punts de vista aliens, la construcció i reconstrucció del saber a partir de l’intercanvi de coneixements, la indagació permanent i el control emotiu, entre d’altres), i identifiquem les seves habilitats (com saber distingir entre fets i opinions, saber veure la veracitat, la fiabilitat i la parcialitat de la informació que ens arriba, esbrinar la intencionalitat i la ideologia que hi ha al darrere d’aquesta informació, captar-ne els silencis i buits, desxifrar la manipulació dels mitjans i de qui hi ha al darrere, i, sobretot, el tenir capacitat de denunciar i comprometre’ns). I ho portem a la pràctica a partir de l’anàlisi de les portades de la premsa majoritària -tant nacional com internacional-, i busquem qui hi ha al darrera. En acabar obrim un debat a classe i recollim les idees principals, que seran portades al Consell de Govern i exposades en un manifest. Les idees principals que recullen els manifestos de secundària de cada escola són: la valoració positiva de postures cíviques i pacifistes davant d’actes arbitraris i violents, la necessitat de preservar drets tan fonamentals com la llibertat d’expressió i la importància de respectar les opinions dels altres, del diàleg i de l’empatia per a resoldre els conflictes.

Amb tot això, i per concloure, recorrem a les paraules de la gran mestra i educadora Pilar Benejam (2014), que afirma que “Per ensenyar a pensar i a saber decidir de manera entenimentada i respectant la pluralitat d’opcions, l’ensenyament s’ha de fonamentar en un discurs informat, basat a buscar les raons, causes i efectes de les coses, amb pensament crític per descobrir les intencionalitats, i amb un debat obert, del qual se’n poden derivar acords o la coexistència de pluralitat d’opinions”. Perquè “en una educació democràtica no hi caben els simplismes, l’adoctrinament i el partidisme”.

General

Dimecres dia 7 de febrer vam celebrar el IV Congrés de Treball de Recerca de la Fundació Escoles Garbí, . el que  els alumnes de primer de batxillerat de les dues escoles van poder gaudir de diverses activitats relacionades amb la recerca i el seu procés.

L’objectiu principal d’aquesta jornada era oferir-los eines i recursos variats per tal que puguin complir els seus objectius i presentar el seu Treball de recerca (TR) al primer trimestre de segon de batxillerat.

Per tal d’adaptar les activitats a les necessitats dels nois i noies, es van programar dues xerrades simultàniament: El mosaic del meu barri. Conservació del patrimoni musivari de la ciutat”, a càrrec de la Sra. Montserrat Pugès i Dorca, Responsable d’intervencions en el patrimoni de l’ Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona; i  “Genètica i biotecnologia: fent màgia al laboratori?”, càrrec de la Sra. Gemma Marfany, professora titular de Genètica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Després de cada xerrada, els alumnes de segon de batxillerat que van quedar finalistes per haver fet els millors Treballs de Recerca, van presentar-los davant els seus companys. D’aquesta manera els alumnes de primer van poder veure com es fa un treball d’aquest tipus i com es presenta.

A mig matí, i aprofitant l’esplèndid dia que feia, vam fer un descans per esmorzar i agafar energia, per continuar amb els diversos Tallers que es van programar. Els alumnes van poder fer-ne un sobre el tema que van voler: eines de word, excel, recerca i xarxes socials, drets d’autor i plagi, com superar la por escènica, disseny de pàgines web, programació, fonts primàries, com utilitzar el portfoli Mahara, com fer infografies, com fer presentacions atractives i recursos audiovisuals.

Va ser un dia intens que va acabar amb l’acte de presentació dels guanyadors del XII Premi Fundació Escoles Garbí de Treball de Recerca de la Promoció de batxillerat 2016-2018. Després d’una deliberació intensa degut a l’alt nivell dels TR finalistes, el jurat va decidir que les guanyadores serien:

A Esplugues Paula Carbó amb el treball: La base genètica del Síndrome del QT llarg de Paula Carbó. 

A Badalona Anna Teixidó, amb L’estudi comparatiu de la percepció de la felicitat fet sobre dues mostres significatives de nens d’entre 8-10 anys de Laia Foundation (Vedanthangal) i Pere Vergés (Badalona).

Aquest congrés és una de les activitats de la nostra fundació on les noies i els nois de les dues escoles poden coincidir, conèixer-se i intercanviar opinions. Va ser un gran dia on tothom, mestres i alumnes van participar activament i amb molta i il·lusió per tal que el congrés fos un èxit. A tots ells, felicitats i moltes gràcies.

 

ApuntsGeneral

Vivim en un món on els canvis es succeeixen acceleradament. La tecnologia evoluciona cada cop més ràpid i la informació ens envolta per tots costats, en qualsevol format i des de qualsevol dispositiu. Ara, l’accés al coneixement científic està disponible per a tothom.

Ara bé, això no ha estat sempre així. La transmissió del coneixement, de la cultura i les tradicions, durant segles i segles, es va fer de manera oral, de mares a fills, de pares a fills i de mestre a deixebles. Aquest coneixement, sovint es transmetia mitjançant històries, contes i llegendes perquè era la manera més fàcil de traspassar aquesta informació i que perdurés en la memòria.

Amb l’aparició de l’escriptura, que només aprenia una minoria, això no va canviar massa i el coneixement es va seguir transmetent per via oral. Tot i així, amb l’escriptura, sorgeix una necessitat de conservació dels documents, perquè es comprèn que la informació que contenen ha d’estar disponible per a qui la necessiti. Es creu que les primeres biblioteques van aparèixer a Mesopotàmia i a Egipte; n’és un bon exemple la Biblioteca d’Alexandria, la qual diuen que fou inaugurada al segle III aC i va arribar a reunir més de 700.000 volums.

Aquest interès per la conservació i difusió del coneixement va continuar a l’antiga Grècia i a Roma, on es va documentar la primera biblioteca pública, la precursora de les actuals. Si seguim endavant, a l’Alta Edat Mitjana, veiem que apareixen els llibres o còdexs, que es creaven i conservaven als monestirs, a les biblioteques califals i a les biblioteques privades dels més poderosos, com per exemple, Carlemany. En aquest moment no hi havia biblioteques públiques i la lectura només era accessible als religiosos o als estaments més privilegiats.

A partir de l’any mil, superada la por de la fi del món, es detecta una recuperació econòmica i, cap al segle XI, apareixen els primers Estudis Generals, nom que van rebre les primeres universitats. Ara, el llibre ja no té només un valor religiós, serveix per transmetre el coneixement entre mestre i alumne. En aquest moment es creen també les Escoles Catedralícies, que es converteixen també en centres educatius amb importants biblioteques. Al segle XV s’inventa la impremta i el nombre de llibres augmenta ràpidament perquè és més fàcil i econòmic de produir-los. Des d’aquest moment, la ciència i l’interès pel coneixement en general es deslliguen de la religió i comencen a editar-se llibres amb informació científica, dades i resultats d’experiments. Aquest interès per la difusió del coneixement continua i, al segle XVII apareixen les primeres revistes científiques i literàries; es comencen a crear cada cop més biblioteques públiques i sorgeix la figura del bibliotecari perquè cal gestionar, conservar i difondre aquesta informació.

I així, arribem al segle XIX, on l’interès per la lectura creix ràpidament i disminueix l’analfabetisme. A la primera meitat del segle XX hi ha una gran revolució tecnològica, educativa i científica, que fa que l’accés als llibres, a la lectura i la cultura sigui més fàcil. És en aquest context quan sorgeix l’Escola del Mar, de la qual en som hereus. Ja en aquesta època els mestres eren conscients que hi havia un gran volum d’informació i que el més important no era memoritzar-la, sinó saber buscar-la, trobar-la i avaluar-la. Al Libro de las Evocaciones 1922-1947 de l’Escola del Mar, ja es deia que “L’home té una intel·ligència i no és més intel·ligent qui tingui un nombre més gran de coneixements en forma d’inventari, sinó aquell qui sap buscar, trobar, relacionar, associar; i que davant del que és previsible o imprevisible, troba una solució adequada.” Per això creien que calia formar els alumnes perquè esdevinguessin persones amb esperit crític, preparades per destriar aquella informació que era més valuosa. Per tal de facilitar l’accés al coneixement, l’Escola del Mar tenia una gran biblioteca que sempre estava oberta a tothom, que oferia una gran col·lecció d’obres de coneixement i ficció i que estava gestionada per una bibliotecària que assessorava a alumnes i professors perquè trobessin allò que necessitaven.

A la segona meitat del segle XX s’incrementen els avenços tecnològics i amb la publicació massiva de llibres i revistes, el coneixement científic és reunit a les biblioteques universitàries, biblioteques especialitzades i centres de recerca. Durant segles el mecanisme de transmissió de coneixement no va variar gaire però, amb la creació de nous suports i l’aparició d’Internet a finals del segle XX, la situació canvia i s’obren les portes de bat a bat a l’accés a la informació i al coneixement per a tothom. Amb el nou mil·lenni apareix el moviment internacional Accés Obert o Open Access, que s’aprofita d’Internet per posar a l’abast de la societat el coneixement resultant de la recerca feta pels investigadors per tal de beneficiar el desenvolupament de la ciència i la societat. Així, tot aquest coneixement que fins ara havia estat a l’abast de qui tenia diners, comença a difondre’s a repositoris institucionals amb llicències Creative Commons, per tal que tothom pugui utilitzar-lo.

Actualment, amb l’ús generalitzat de les xarxes socials s’ha aconseguit, per primer cop, apropar la ciència a tota la ciutadania, a tothom qui tingui un ordinador o un dispositiu mòbil. Els “recercaires” no només publiquen a revistes científiques, utilitzen també les xarxes socials per arribar més directament al seu públic i millorar la seva visibilitat i la de la seva investigació.

La nostra escola, seguint l’ideari de l’antiga Escola del Mar i del nostre fundador, el mestre Pere Vergés, vol transmetre als alumnes l’interès per la ciència, per la recerca i la seva difusió. Ara, tenim cada cop més informació, per això volem que els nois i noies acabin la seva etapa escolar amb un esperit crític i autocrític ben desenvolupat, amb ganes d’aprendre a aprendre i adaptar-se als canvis constants a què estem sotmesos. Aquestes competències els permetran adaptar-se als canvis amb més facilitat i a identificar la informació més adient per aprendre, comunicar-se i resoldre situacions reals de manera eficient.

L’esperit crític, davant d’aquest tsunami d’informació, és la clau per aconseguir que els nostres alumnes siguin les dones i els homes que, en un futur proper, aconseguiran que tinguem un món millor, més just, més solidari i més sostenible.

ApuntsGeneral

Vivim en un món cada vegada més divers, canviant i connectat. Si bé és cert que actualment les nostres dinàmiques laborals i socials estan molt més internacionalitzades que durant les passades dècades, molt probablement, en els propers anys el procés de contacte multicultural es veurà incrementat de manera exponencial. Les noves tecnologies, la globalització i les polítiques econòmiques actuals afavoreixen aquest contacte però alhora posen de manifest la necessitat de desenvolupar les habilitats comunicatives dels ciutadans. L’escola té un paper essencial a l’hora de formar parlants plurilingües capaços d’expressar-se en diferents llengües en contextos comunicatius acadèmics, personals i professionals.

El Consell Europeu ofereix des del 2011 als països membres una sèrie de recomanacions, recollides en el Marc europeu comú de referència per a les llengües, sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües. Aquestes recomanacions van orientades al desenvolupament curricular, programes de llengua i creació de materials didàctics. La principal reflexió que se’n pot extreure és un canvi de paradigma en el model de l’aprenentatge de llengües. Es passa d’un model d’estudi individualitzat de les diferents llengües a un estudi inclusiu, que pretén aprofitar el desenvolupament lingüístic dels aprenents per millorar la seva capacitat comunicativa  en diverses llengües. Aquest canvi de paradigma és el que el Marc anomena plurilingüisme.

L’enfocament plurilingüe reivindica que, segons augmenta l’experiència lingüística d’un individu en el seu context cultural, aquest no manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats, sinó que, mitjançant la interrelació entre les diferents llengües i cultures que coneix, desenvolupa una competència comunicativa que afavorirà la seva integració social. El plurilingüisme defensa  la substitució del binomi “llengües pròpies – llengües estrangeres” pel concepte de “llengües vives”.  Una llengua viva és una llengua que és utilitzada per un nombre determinat de parlants en diferents àmbits, ja sigui perquè és la llengua materna majoritària en un territori, o perquè hi ha un grup de parlants que, per motius diferents (acadèmics, laborals, turístics, comercials…), la fan servir independentment del territori on visquin o treballin.

Cal destacar que l’enfocament plurilingüe té una vocació pràctica ben manifesta. Les llengües resulten significatives en la mesura que afavoreixen la comunicació entre les persones. És per això que les recomanacions a l’hora d’ensenyar i aprendre les llengües per part del Marc europeu comú de referència estan principalment orientades cap a la participació dels parlants en situacions comunicatives i no tant cap a la reflexió lingüística. Podem trobar aquest vessant comunicatiu de l’aprenentatge de les llengües al projecte pedagògic de les Escoles Garbí-Pere Vergés. Considerant que una de les finalitats educatives la capacitat de “resoldre situacions comunicatives en diferents contextos amb adequació, coherència i cohesió (…) amb la finalitat de participar en la societat plural i diversa del segle XXI” es posa de manifest la voluntat de l’escola d’orientar l’aprenentatge de llengües cap a situacions eminentment pràctiques.

La convivència del català, el castellà i l’anglès a l’escola durant les diferents rutines diàries o espais d’aprenentatge afavoreix la interrelació lingüística que defensa el Marc europeu comú de referència i reforça el coneixement de les diferents realitats socials i culturals que ens envolten. Recentment l’escola ha estat seleccionada per participar en el Grup de treball per a l’autoavaluació de l’escola plurilingüe, organitzat per la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans, fet que ens permetrà avaluar l’efecte que la política lingüística implementada té sobre el nostre alumnat.

Una de les apostes de l’escola per aconseguir formar futurs ciutadans plurilingües és la implementació de la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). El CLIL és un enfocament educatiu en el qual s’utilitza una llengua estrangera per a l’aprenentatge i l’ensenyament dels continguts curriculars de diverses àrees. Els estudis fets sobre la metodologia CLIL avalen el benefici d’aquest enfocament. La recerca educativa demostra que als centres que fan servir enfocaments plurilingües els alumnes desenvolupen una  competència comunicativa en llengua estrangera superior. No només s’aconsegueix que els alumnes tinguin un vocabulari més extens, precís i acurat o una millor capacitat d’aplicació de les regles gramaticals, sinó que es millora significativament en l’ús social de la llengua.

D’altra banda, la implementació del CLIL proporciona als alumnes oportunitats d’aprenentatge més diverses i enriquidores. Cal destacar que, fent servir la llengua anglesa durant les hores de treball específic a d’altres matèries, posem a l’abast del nostre alumnat un ventall de recursos infinitament més ampli del que els oferiríem si només treballéssim amb continguts en llengua catalana o castellana. A més, els alumnes desenvolupen progressivament capacitats de recerca d’una manera molt més globalitzada i amb un fons bibliogràfic més extens.

Els orígens del plurilingüisme es troben a l’ADN de la nostra escola. Des dels orígens, en un temps en què l’ensenyament de la llengua catalana estava subjugat per la política lingüística de la Dictadura, el fundador de l’Escola del Mar, Pere Vergés, defensava que “el llenguatge, en tant que gramàtica, comprenia l’estudi sistemàtic del català, el castellà i el francès” (Saladrigas-Vergés, 1973, p. 100). Però la relació entre el tractament de les llengües en els orígens de la nostra escola i en el projecte pedagògic actual va més enllà. També en paraules de Pere Vergés observem la importància de l’enfocament comunicatiu quan explicava que “abans que la gramàtica donàvem preponderància al llenguatge, entenent-lo com a part bàsica i vital de tota llengua, mentre que la gramàtica és la segona i més artificiosa.” (Saladrigas-Vergés, 1973, p. 201)*

Podem mirar al passat i veure com el concepte de plurilingüisme ja es troba als fonaments de la nostra escola. També podem mirar al futur i especular sobre com es conformaran les societats durant les properes dècades. Però l’objectiu és inqüestionable, hem d’aconseguir que els nostres alumnes puguin desenvolupar plenament al llarg de la seva vida una competència comunicativa que els permeti entendre el món i expressar-se de manera efectiva en tants àmbits com sigui possible. Si acceptem que les llengües determinen la nostra manera d’entendre el món i que en conformen el patrimoni cultural dels territoris, afavorir l’adquisició d’actituds de respecte i curiositat per les llengües i les cultures del món no pot deixar de ser una prioritat a casa nostra.

 

* VERGÉS, Pere; SALADRIGAS, Robert. L’Escola del Mar i la renovació pedagògica a Catalunya. Barcelona. Edicions 62, 1973.

ApuntsDOPVida Social

Aquest mes de desembre se celebra el 69è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, la qual és precursora de les primeres idees sobre l’escola inclusiva i la universalitat de l’educació per a tothom. A l’article 26 de la Declaració es pot llegir: “Tota persona té dret a l’educació. L’Educació es dirigirà al desenvolupament ple de la personalitat humana i a reforçar el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals.” Dit d’una altra forma, l’escola inclusiva és una escola per a tothom, siguin quines siguin les seves singularitats educatives, on s’educa per a la vida, és a dir, en la vivència quotidiana dels valors, les actituds i emocions, i no només s’hi treballen els coneixements derivats de les assignatures.

A Catalunya, el model d’escola inclusiva ha estat reforçat recentment amb l’aprovació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, que regula l’atenció educativa de l’alumnat dins d’un sistema educatiu inclusiu i que se centra, no només en els alumnes amb necessitats especials, sinó que posa l’èmfasi en la totalitat dels alumnes, ja que tots tenen necessitats educatives diferents. Aquest decret proposa fer-ho amb mesures universals, adaptades i intensives segons el grau de necessitat dels alumnes i un treball en xarxa dels diversos agents que participen en l’educació: des de l’escola i les famílies fins als serveis de salut, justícia o afers socials.

Fer de la inclusió educativa una realitat i portar-la a les aules ha estat sempre un objectiu a les escoles  Garbí Pere Vergés. El nostre model educatiu es basa en entendre l’educació com un dret universal per a tothom, siguin quines siguin les seves necessitats. Aquesta diversitat és un valor intrínsec i essencial de la societat, que l’enriqueix profundament. Per tant, educar en la diversitat és educar en valors com la tolerància, la llibertat i el respecte a la pluralitat; cal, doncs, personalitzar els recorreguts d’aprenentatge dels nostres alumnes.

En aquest sentit, el mestre Pere Vergés, pedagog del moviment de l’Escola Nova, director de l’Escola del Mar i fundador de les nostres Escoles Garbí Pere Vergés, considerava que “l’escola ha de proporcionar un ambient on [la persona] es pugui desenvolupar espontàniament i en un pla d’iniciativa i així descobrir la seva manera de ser, i amb el temps, per encarrilar les seves aptituds i manifestacions afectives específicament i particularment en el futur”. Així, es defineixen els tres eixos que agrupen les finalitats educatives del nostre projecte pedagògic: pensar, sentir i estimar. En un entorn inclusiu i divers com el nostre, l’escola és per a tothom i tots els alumnes es desenvolupen de forma integral, capaços de pensar, sentir i estimar, com a futurs ciutadans del món amb els seus drets, deures i responsabilitats envers ells mateixos i la comunitat. I es per això que a  la nostra Ciutat-Escola els alumnes desenvolupen càrrecs dins de l’organització de l’escola i participen en la vida democràtica a través dels òrgans de govern, tot fomentant el treball en equip i oferint-los una gran diversitat d’activitats que tenen en compte els seus interessos i capacitats. També l’aprenentatge-servei és una de les pràctiques educatives inclusives que es desenvolupen a les nostres escoles. Es tracta de combinar l’experiència educativa amb la participació en un servei que cobreix alguna necessitat real de la comunitat. Això permet assignar a cada alumne un paper protagonista, on cadascú aporta el seu bagatge de competències i destreses i se sent part de la comunitat social.

La comunitat educativa ha d’avaluar i replantejar les pràctiques docents per garantir una educació inclusiva i de qualitat.

En la revisió del nostre projecte pedagògic, que rep el nom Nausica, s’ha donat pas a l’aprenentatge per projectes. L’aprenentatge per projectes permet flexibilitzar el currículum, contextualitzar competències i habilitats i atorgar a l’alumne un rol actiu en el seu procés d’aprenentatge. L’heterogeneïtat dels grups, al mateix temps, constitueix l’escenari ideal per treballar els valors socials i generar espais on els alumnes puguin participar i sentir-se part del grup des de la seva singularitat. L’aprenentatge per projectes permet abordar la vida com a objecte d’estudi. Aquesta és complexa, i per tant, els reptes que ens proposa s’han d’abordar necessàriament des d’un vessant, com a mínim,  interdisciplinari. És així com l’equip docent també es veu involucrat en un treball grupal ja que els projectes requereixen la participació de tots els professors i de l’equip d’orientació psicopedagògica per fer una anàlisi constant de les pràctiques docents. Segons una reflexió de l’expert en educació inclusiva, Melvin Ainscow, sobre bones pràctiques educatives inclusives, la pràctica educativa per projectes ajuda a crear una cultura escolar inclusiva ja que en el moment de dissenyar els projectes es té en compte la totalitat i la diversitat dels alumnes.  Així, el treball per projectes facilita la participació activa en totes fases des procés d’aprenentatge.

Amb la revisió propiciada per Nausica també s’ha introduït el model de dos mestres a l’aula durant els moments de treball específic, que Ainscow considera com una de les mesura de personalització i atenció a la diversitat més eficaç. Disposar de dos professors dins de l’aula pot garantir un major suport als alumnes sense tenir la necessitat de crear grups de millora externs. De fet, Ainscow suggereix que hi ha poca evidència científica sobre l’efectivitat dels grups de millora amb alumnes de capacitats homogènies fora d’aula i considera que aquesta pràctica podria segregar els alumnes, fomentar el seu etiquetatge i excloure’ls del grup.

Així doncs, a les nostres escoles es treballa de forma activa la inclusió, construint una comunitat educativa que s’apropa, s’acomoda i s’adapta a les necessitats educatives de tots els alumnes, respectant-ne les diferències i potenciant les seves capacitats. Les paraules del mestre Pere Vergés mostren com la vocació d’escola inclusiva, tot focalitzant la seva mirada en la personalització,  ha estat present des dels inicis del seu projecte pedagògic a l’Escola del Mar i, que actualment, continuem construint diàriament a les Escoles Garbí Pere Vergés: “L’home que és mestre, perquè estima aquestes ànimes, pures i fines, de criatura, les agafarà d’una a una, i cada una la veurà com una ànima diferent de les ànimes de les altres i no com un ramat d’escolars que cal instruir”.

General

Seguint amb la missió d’ajudar els nostres alumnes a ser protagonistes de les seves vides, portem a la pràctica el nostre ideari guiats per tres grans línies estratègiques que ens marquen els objectius pedagògics. En primer lloc, volem mantenir actualitzat de forma permanent el Projecte Pedagògic del mestre Pere Vergés tot incorporant-hi les noves necessitats formatives dels alumnes i seguint les noves aportacions de les ciències de l’educació. La segona línia és desenvolupar sinèrgies i dinàmiques de treball entre els equips de les dues escoles que ens permetin enriquir el projecte educatiu. I en tercer lloc, volem explicitar el coneixement que es genera en la pràctica educativa del dia a dia i compartir-lo amb un entorn ampli per tal de ser fidels als nostres valors de compromís amb la societat.

Vinculada a la tercera línia estratègica, aquest curs 2017-18,  entre altres novetats neix el nou Espai de Coneixement a la pàgina web com a via per difondre i compartir experiències i innovacions  per als professionals de l’Escola i també per al sector educatiu en general.

Partint de les nostres finalitats educatives i fugint de les fronteres de les etapes educatives, de les matèries i de la forma clàssica d’entendre l’escola, volem aportar al sector educatiu les nostres pràctiques i experiències millors o aquelles en les quals ens hem inspirat per a fer més real el nostre model de Ciutat-Escola.

Cada mes tindrem un parell d’articles sobre algun dels àmbits en què s’estructura l’equip d’innovació de la Fundació Escoles Garbí: l’àmbit lingüístic i de comunicació; el científic, tecnològic i matemàtic; l’àmbit social,  d’estètica, salut i esport;  l’àmbit d’orientació;  el de programes d’intercanvi; i el de recerca  i selecció de la informació.

En definitiva, obrim un nou espai des d’on podrem col·laborar i aportar idees al canvi metodològic que actualment està emprenent l’Escola del nostre país.