DINAMO NÚMEROS

El Departament d´Orientació Psicopedagògica de l´Escola ens proposa: Dinamo Números, un programa online d’intervenció en la competència matemàtica pensat per a alumnes entre 7 i 12 anys.

image_print

IMG_1866Al D.O.P. de l´Escola ( Departament d´Orientació Psicopedagògica) vetllem per donar resposta a les necessitats de cadascun dels nostres alumnes.
Fa uns anys vàrem començar a treballar amb programes informàtics vinculats a l´adquisició del procés lector, tot potenciant la fluïdesa lectora incidint en l´estimulació dels processos necessaris per mecanitzar i automatitzar la lectura.
Aquest curs hem posat en marxa un nou suport relacionat amb la matemàtica.
DINAMO NÚMEROS és un programa online d’intervenció en la competència matemàtica pensat per a alumnes entre 7 i 12 anys.
Hem pogut aprofundir en diferents conceptes matemàtics que alguns alumnes no tenien prou generalitzats.
És un recurs que ens ha ajudat a descobrir si els nostres alumnes mostraven simptomatologia de possible discalcúlia o bé si tenien certs aspectes matemàtics poc consolidats.
IMG_1867A partir d’ una valoració inicial, el programa ens ha ajudat a personalitzar aquells aspectes que sortien avaluats per sota de la mitjana en relació a: l’orientació espacial, la discriminació visual, el comptar, el comparar i estimar, l’ ordenació dels nombres, les seqüències numèriques, els factors numèrics, les estratègies mentals, les combinacions numèriques, els problemes, les hores i les multiplicacions.
Mitjançant activitats manipulatives i activitats on line fetes amb els portàtils i les tauletes de l´Escola, els diferents alumnes han treballat en petits grups i han guanyat estrelles quan han superat els reptes i les diferents activitats proposades.
Ha estat una eina engrescadora pel ventall d´activitats. Hem comprovat que ens ha ajudat d´una manera lúdica i personalitzada a millorar els diferents conceptes matemàtics pendents de consolidar.
Tots els alumnes que l´han fet servir han augmentat la puntuació final en la darrera avaluació portada a terme durant el mes de maig.