Beques i ajuts

image_print

Beques i ajuts

1. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER PARTICIPAR EN UN PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN COLÒNIES D’ESTIU

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ajuts per participar en un programa d’Immersió Lingüística en colònies d’estiu, segons Resolució de 22 de febrer de 2018, publicada en el BOE el 7 d’abril de 2018.
Beneficiaris: alumnes de 1r i 2n d’ESO

Plaç d’inscripcions: 15 dies hàbils a partir del dia següent de la seva publicació en el BOE

Més informació


2. CONVOCATÒRIA D’AJUTS MENJADOR ESCOLAR_ CURS 2018-19

Aprovades amb data 10 d’abril de 2018 per decret de presidència núm. 96/2018 del Consell Comarcal, les BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER AL CURS 2018-2019 DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el 9 de maig de 2018

Per descarregar aquesta sol·licitud es demana NIF/NIE del sol·licitant que es el pare, mare o tutor legal que va presentar la sol·licitud i el número de identificació de l’alumne (IDALU)

Mes informació

Model sol·licitud


3. PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT- CURS 2017-18

El Departament d’Ensenyament, en la seva Resolució ENS/446/2018, de 12 de març, obre convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018.

Es poden inscriure els alumnes que:
· hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat,
· hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2017-2018, i
· hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Termini d’inscripcions: del 28 de maig a l’1 de juny de 2018.

Més informació.

 


4. CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA NACIONAL “RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS” DURANT L’ESTIU DEL 2018

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para participar en el programa nacional “Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados” durante los turnos de verano de 2018.
Destinat a alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.
Termini d’inscripcions: del 25 de març al 23 d’abril, ambdós inclosos.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/pdfs/BOE-B-2018-18884.pdf