Llengües estrangeres

image_print

imagen2

A l’Educació Infantil s’introdueix la llengua anglesa de forma natural, els alumnes es van trobant amb l’anglès en diferents situacions significatives per tal que cadascú vagi evolucionant el seu coneixement al seu ritme i segons els seus interessos.

Els alumnes han de percebre l’ús de l’anglès en tots els entorns que li són propis i per part de tots els seus referents. Les activitats són lúdiques, de naturalesa molt diversa i significatives.

A infantil 3, un equip de vetlladores interactuen diàriament en llengua anglesa amb els nens i nenes, d’aquesta manera s’afavoreix un contacte continu amb l’anglès. A infantil 4 i 5, durant una mitjana de 6 hores setmanals, els mestres especialistes en llengua anglesa s’integren a l’aula en les diferents dinàmiques que s’hi fan. Aquests mestres són els encarregats d’introduir nou vocabulari i avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Al segon cicle de la primera etapa (EP1, EP2 i EP3), els alumnes fan 3 hores d’anglès més una de Treball Global amb un mestre especialista d’anglès a l’aula. D’aquesta manera aconseguim donar significativitat a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

A tot aquest cicle, l’equip docent realitza, mitjançant el CLIL (Content and Language Integrated Learning), un 10% de la seva docència en llengua anglesa. Aquesta mesura afavoreix la creació de situacions comunicatives en llengua anglesa i va en línia amb el model d’escola plurilingüe que defensem.

Metodologia i objectius

  • Identificar la llengua anglesa com a mitjà d’expressió i d’ús en la seva  vida diària.
  • Promoure una actitud positiva davant de l’expressió en aquest idioma.
  • Comprendre estructures simples en un discurs senzill.
  • Formular frases simples: afirmatives,  interrogatives i negatives.
  • Assolir un vocabulari bàsic d’objectes i de situacions significatives.
  • Contestar  oralment preguntes de frases curtes.
  • Aconseguir una dicció acurada.