GRPD – registre visites

image_print

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, posem en el seu coneixement la següent informació relativa  al tractament de les seves dades de caràcter personal:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ

NIF: G-61198248

Adreça Postal: Diputació 39 Baix Interior Local 3B, Barcelona, 08015

Telèfon: 93.302.15.27

Adreça electrònica: info@escolesgarbi.cat

Adreça del Delegat de Protecció de dades: Diputació 39 Baix Interior Local 3B, Barcelona, 08015

Contacte del Delegat Protecció de Dades: dpd@escolesgarbi.cat

 

Finalitat del tractament de les dades

Les seves dades es tractaran amb l’única finalitat  de controlar i  registrar els accessos  als centres educatius propietat de la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ.

Legitimació

Les seves dades es tractaran sobre la base del seu consentiment. El fet de no facilitar-les comportarà imposibilitat d’accedir al centre.

Destinataris i comunicació

No es preveu cap comunicació, nacional o internacional, de les seves dades de caràcter personal, més enllà que per donar compliment a una obligació legal o a un requeriment d’una autoritat en l’exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes.

 

Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van demanar i pel període durant el qual siguin exigibles les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar.

 

Drets de les persones

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament o portabilitat; així mateix podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades”.

Per facilitar-ne la identificació, el titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del seu DNI/passaport.

 

Vies de reclamació

Si considera que els seus drets no han estat atesos adequadament pot presentar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades de la Fundació Escoles Garbí. Així mateix, en qualsevol moment, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Inexistència de decisions automatitzades

La FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ no preveu adoptar decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, basades en el tractament de les seves dades de caràcter personal.

 

Seguretat de la informació

La FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ ha complert totes les obligacions legalment requerides per a garantir un nivell de protecció adequat de les seves dades de caràcter personal. Així mateix, s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés indegut o el robatori de les seves dades de caràcter personal.