Preguntes freqüents

image_print

TREBALL PER PROJECTES

Per a adquirir una comprensió més global i profunda de la REALITAT amb l’objectiu que els alumnes siguin competents en una societat diversa i canviant.

El treball per projectes ens permet apropar la societat al nostre entorn més proper i evitar l’aprenentatge de continguts de forma aïllada, fomenta l’aprenentatge significatiu mitjançant la interacció amb la realitat i crea una xarxa de continguts que propicia el treball interdisciplinari i el pensament per a la complexitat.

El treball per projectes fomenta:
● l’autonomia
● els valors del treball en equip
● les habilitats socials
● la motivació, la confiança i l’autoestima.


El repte es resol mitjançant el Projecte Integrat que contempla dos espais diferenciats: Treball Global (TG) i Treball Específic (TE). Durant el temps de TG els alumnes treballen el pensament complex interrelacionant els continguts de les diferents àrees tot treballant també les habilitats socials. En el temps de TE s’aprofundeix en els continguts de manera descontextualitzada, se sistematitzen i s’assegura l’aprenentatge de cadascun d’ells per tal que els puguin aplicar en qualsevol situació de la realitat. Al llarg de totes les etapes educatives, el conjunt de projectes inclou tots els continguts del currículum establert.


L’avaluació és un procés d’acompanyament que implica el seguiment i l’orientació de l’alumne en el seu trajecte d’aprenentatge tenint en compte les seves característiques singulars.
El procés d’avaluació inclou:

● Avaluació inicial
● Contracte didàctic: es defineixen objectius personalitzats
● Dossier d’aprenentatge: recull d’evidències
● Temps entre unitats temporals
● Informe orientador: valoració dels objectius i les propostes de millora
● Informe d’avaluació: valoració dels aprenentatges i del progrés realitzat

DEURES I HÀBITS D’ESTUDI

El temps a l’escola és més que suficient per assolir els objectius d’aprenentatge de cada curs. És essencial que els alumnes disposin de temps lliure per fomentar el joc, la socialització, l’hàbit d’estudi i la lectura, i per a descobrir o aprofundir en els seus interessos.
Promoure l’aprenentatge sense deures és important. És al llarg del dia, en el treball específic, on els alumnes troben moments per practicar, exercitar i memoritzar. Aquestes estones són suficients per acabar d’assolir significativament els diferents aprenentatges.


A la nostra escola el protagonista principal és l’alumne. El material d’aprenentatge que es fa servir en el dia a dia a l’aula s’adapta als diferents contextos dels alumnes i permet una major capacitat d’intervenció de l’alumnat en la construcció del seu propi aprenentatge. Són els mestres i els alumnes els que produeixen i seleccionen el material necessari, que serveix com a suport per assolir significativament els diferents aprenentatges en funció de cada projecte i activitat. I el Garbí Virtual és la plataforma d’aprenentatge que ens ajuda a organitzar totes les produccions.


L’avaluació és contínua al llarg de tot el curs, amb múltiples evidències d’aprenentatge que es recullen dia a dia. Es valora, a més a més de l’adquisició significativa dels diferents aprenentatges, la implicació dels alumnes, el treball en grup, la forma de comunicar-se en un treball cooperatiu, etc. L’avaluació mai no ha de ser sancionadora: l’avaluació formativa ha de ser substancial i ha de proporcionar feedback i detectar aspectes de millora.

L’avaluació no és unidireccional de mestre a alumne. Es treballa amb rúbriques d’avaluació, mecanismes pautats d’observació que tracten de donar resultats objectius, que permetin a l’alumne identificar oportunitats de millora. L’autoavaluació i la coavaluació tenen un paper important. És clau implicar els alumnes en el procés d’avaluació.

CURRÍCULUM

Els currículums oficials estan plens de continguts, però, generalment, no hi ha temps per treballar-los. És per això que hem realitzat una tasca de priorització d’aquests continguts per tal d’aprofitar al màxim el temps i fer que cada alumne pugui progressar en funció de les seves capacitats i interessos.
És molt important posar el focus en els objectius d’aprenentatge i no tant en els continguts. Els continguts (factuals, conceptuals, procedimentals i actitudinals) són les peces que permeten assolir els objectius d’aprenentatge de cada àrea i curs. Per aprofitar al màxim les hores de treball, hem distribuït els continguts de les diferents àrees al llarg dels cursos d’escolarització i els hem prioritzat en funció de les nostres finalitats educatives. Aquesta priorització permet, alhora, establir per cada alumne uns objectius i continguts en funció de les seus diferents ritmes i estils d’aprenentatge.


Els resultats de les Competències Bàsiques (6è de primària i 4t d’ESO) estan per sobre de la mitjana de la resta de centres de Catalunya, i estan en la línia de les altres escoles de l’AEC (Agrupació Escolar Catalana), les quals tenen la mateixa complexitat que la nostra Escola. Pel que fa a les PAU, els resultats estan en la mitjana de Catalunya. Cal tenir en compte, però, que a la nostra Escola presentem més del 95% dels alumnes, al voltant d’uns 30 punts per sobre de la mitjana de Catalunya.
La nostra metodologia està basada en com les persones aprenen, independentment de la naturalesa dels aprenentatges. Per tant, serveix tant per aprendre competències per a la vida com per superar les proves tradicionals.

PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE

Les eines de personalització a la nostra escola són, entre d’altres:

> El temps de Treball Global i el temps de Treball Específic
> El rol del tutor i del professor com a acompanyants en el procés d’ensenyament-aprenentatge
> La codocència amb dos mestres a l’aula
> Els espais de metacognició
> L’avaluació inicial, la continuada i la formadora
> Els contractes didàctics
> Vida Social: Càrrecs i Colors (poden triar-los ells mateixos)
> APS


S’elaboren plans individuals on es planifica i es fa el seguiment d’activitats complementàries o alternatives ajustades a cada alumne per tal que tots puguin avançar en el seu procés d’aprenentatge.

En aquest procés, els tutors són l’element principal per a la detecció precoç de possibles talents o dificultats, i des del D.O.P. (Departament d’Orientació Psicopedagògica) es dona suport als alumnes, als tutors i a les famílies per a fer la intervenció educativa necessària. D’aquesta forma es garanteix la inclusió i que tots els nostres alumnes puguin avançar en el seu procés d’aprenentatge.


És el moment en què es revisen els objectius aconseguits i se’n plantegem de nous per a la propera UT. És també quan els alumnes i mestres revisen els contractes didàctics.
La capacitat de fer-nos conscients del nostre propi aprenentatge és el que anomenem metacognició. La capacitat metacognitiva ajuda els alumnes a “aprendre a aprendre” perquè puguin ser cada cop més eficaços quan aprenen, tant individualment com en grup. I alhora entendre on poden aplicar tot el que han après.

LLENGÜES ESTRANGERES

La manera de treballar la llengua anglesa a l’escola parteix dels principis de l’enfocament comunicatiu i plurilingüe. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’entendre i expressar-se en llengua anglesa en diferents contextos.

A l’escola la llengua vehicular és el català i a més es treballen en els diferents temps de treball el castellà i l’anglès, de manera que en finalitzar l’ESO tots els alumnes tinguin un nivell de B2. A l’escola oferim la possibilitat de certificar diferents nivells mitjançant les proves de Cambridge.


Es busca la màxima exposició dels alumnes a l’anglès en diferents situacions i espais i, sobretot, es proposen activitats que fomentin la motivació de l'alumnat per aprendre la llengua anglesa.

Educació Infantil:
Tenen vetlladores estrangeres 6.30 hores a la setmana.
10% CLIL
Educació Primària:
4 sessions setmanals d’una hora en grup reduït i amb mestre especialista.
10% del total de continguts amb CLIL
Educació Secundària:
A l’ESO es fan 4h d’anglès a la setmana i al batxillerat 3h, i a més un 15% aprox. de la jornada escolar es fa en llengua anglesa seguint metodologia CLIL.


CLIL (Content and Language Integrated Learning) és la metodologia que s’utilitza per introduir l’aprenentatge de la llengua anglesa en l’ensenyament d’alguns continguts curriculars en d’altres àrees.

Un 10% del temps de treball es realitza en llengua anglesa mitjançant activitats, vídeos, lectures… Es tracta d’un anglès aplicat en un context concret. Aquesta metodologia s’aplica des d’Infantil a Batxillerat amb objectius concrets i activitats adaptades a la dinàmica de cada etapa. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar el vocabulari i la gramàtica, però també, l’ús social de la llengua. Tot plegat contribueix a fer que els alumnes assoleixin una millor comprensió del món global actual.


Curs escolar    Nivell MECRL     Nivell Cambridge
EP4                                 A1                            Movers

EP6                                A2                            Flyers

ESO2                             B1                             Pet

ESO4                             B2                            FCE

BTX1-2                          C1                             CAE


Pensem que marxar a l’estranger en una estada llarga és millor en etapes universitàries, quan l’alumne té més maduresa.

L’adolescència és un moment evolutiu en el qual convé estar a prop de la família per a consolidar el desenvolupament personal. L’escola considera que no és necessari fer estades a l’estranger en aquesta etapa. El treball en la competència anglesa al llarg de totes les etapes és prou ampli i significatiu en totes les dimensions d’aquesta llengua: oral, lectora, escrita, literària i actitudinal i plurilingüe. En tot cas, si realment es té molt interès que l’estada es faci durant la secundària, el millor moment és el primer trimestre de 4t d’ESO, de forma que hi hagi la mínima desvinculació de l'alumne amb l’escola a nivell acadèmic i social.

VIDA SOCIAL

La Vida Social, essència del nostre projecte des dels seus orígens, és l’estructura organitzativa del govern i la participació a l’escola.

La Vida Social és l’instrument que fomenta el sentiment de pertinença a l’Escola. Vertebra tota la comunitat escolar, la qual gira entorn aquesta estructura que es materialitza en: Càrrecs, Colors i el Menjador.


La Vida Social ens ha permès agilitzar la implementació de la nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge que vam engegar el 2016. El paper principal és articular la convivència. L’aprenentatge és un acte social.

Les dinàmiques de la Vida Social contribueixen al treball cooperatiu, a la resolució de conflictes, a fomentar el compromís, la responsabilitat, l’autonomia i el pensament crític i democràtic; tots ells objectius contemplats a les Finalitats educatives.


El Color és un grup fix i heterogeni que fomenta un sentiment de pertinença, de complicitat entre els seus membres i de cooperació, i a la vegada permet desenvolupar el raonament crític a través de la participació, la reflexió, el respecte i la resolució de conflictes.

Per tal assolir les Finalitats Educatives s’estableix una organització social constituïda per diferents formes d’agrupament de l’alumnat en els diferents temps d’aprenentatge, Vida Social, Treball Global i Treball Específic i cada un d’ells amb unes funcions prioritàries:
• els Colors per a la convivència i la participació en el govern
• els equips de treball estables per a la gestió del treball cooperatiu
• els equips de treball flexibles per a l’atenció a la diversitat en el temps de Treball Específic

Els Colors és la forma d’agrupament bàsic i és present en els tres àmbits d’aprenentatge.


Al contrari, el temps de Vida Social contribueix a formar persones competents per a la vida, que siguin responsables, amb iniciativa, reflexives, col·laboradores i amb esperit crític. Permet establir espais de reflexió per millorar la gestió i organització del dia a dia, tant a nivell personal com col·lectiu.

L’àmbit de Vida Social i Activitats de Centre desenvolupen de manera prioritària les competències transversals i interdisciplinàries; els àmbits de temps de Treball Global i de Treball Específic, les competències més disciplinàries; mentre que l’Àmbit d’Acció tutorial i avaluador se centra en el seguiment i suport del procés d’aprenentatge que l’alumnat realitza en altres àmbits.

Aquestes són les raons que fan que l’articulació del procés d’ensenyament - aprenentatge es plantegin sota uns àmbits estretament relacionats on els continguts de les diferents àrees curriculars es complementen i reforcen.