Beques i ajuts

image_print

Beques i ajuts

1. BEQUES A L’ESTUDI PER A ALUMNES AMB MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC A L’ESO

La Fundació Escoles Garbí ofereix anualment als seus alumnes les Beques a l’Estudi destinades a l’alumnat que ha finalitzat l’ESO i que ha de cursar ensenyaments post obligatoris de Batxillerat a les Escoles Garbí Pere Vergés.

Bases de la convocatòria

Formulari sol·licitud

 

 


2. PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

El Departament d’Ensenyament concedeix anualment els Premis Extraordinaris de Batxillerat als alumnes que compleixen les següents condicions:

  • hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat
  • hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya, i
  • hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Més informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/premis-extra-btx/

 


3. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts:

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Dirigit a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE


4. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

L’Administració atorga ajuts individuals de menjador a l’alumnat dels centres dels municipis del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona)  matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria i que no superin els llindars de renda als quals se’n fa referència.

Més informació

Full sol·licitud

5. CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

Informació i tràmit:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris