image_print
GeneralJornades i congressos

El passat dimecres dia 1 de desembre una petita representació de la Fundació Escoles Garbí va assistir a la Jornada Educación con rigor organitzada per EduCaixa que es va celebrar al Caixaforum de Madrid.

Durant aquesta trobada, en què participaven alguns centres escolars i universitaris de diferents comunitats autònomes, es va incidir en la importància de basar les pràctiques educatives en les evidències existents en aquest camp, i no en opinions i costums.

L’eix de totes les experiències compartides va ser la Education Endowment Foundation (EEF), una fundació del Regne Unit que, des de fa 10 anys, es dedica a recollir evidències en l’àmbit educatiu i compartir-les amb la comunitat.

A l’inici de la jornada es van presentar alguns dels recursos de l’EEF per, a continuació, treballar en dues sales diferents dos dels materials que han elaborat: un relacionat amb la implementació de processos innovadors a les aules i l’altre amb la millora de la competència matemàtica a les escoles. També, es van compartir algunes reflexions sobre tot allò après durant els 10 anys de vida de l’EEF, com ara la importància de definir clarament què entenem per evidència, o de facilitar l’accés a aquestes per part dels docents.

A la darrera part de la sessió, en què vam participar els centres  que varen estar seleccionats a la primera convocatòria d’Educaixa , les nostres escoles amb dos projectes, vam treballar en grups sobre l’ús d’evidències en el sector educatiu a Espanya, focalitzant-nos sobretot en les accions que ajudarien a millorar la capacitat de modelització de les iniciatives educatives i a promoure una xarxa d’escoles per tal d’avaluar l’acció educativa.

A Garbí Pere Vergés ja fa uns anys que vetllem per sustentar les accions que duem a terme, tant en els nostres referents pedagògics com en les evidències científiques existents en aquest sector. L’assistència a jornades com aquesta ens ofereix la possibilitat de crear xarxa amb altres centres amb interessos, inquietuds i preocupacions similars a les nostres, fet que ens ajuda a créixer i a sentir que formem part d’un col·lectiu que vetlla perquè l’educació dels nens i les nenes de totes les escoles d’arreu respongui a les necessitats d’una societat en canvi constant.

 

 

ApuntsGeneral

Durant el High Level Political Forum de les Nacions Unides del mes de juliol de 2019, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, exposava que “tot el món ha de prendre consciència de la gravetat de la crisi global d’aprenentatge. Cal un canvi de paradigma en la nostra manera d’ensenyar i d’aprendre. I això implica transformar l’educació, implica innovació, i implica donar suport als docents.”

En aquest mateix context, Robert Napier (president de la EUROPEAN STUDENTS’ UNION) exposava que la formació del professorat ha de ser una prioritat per assolir un dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. Concretament, ho demana per assegurar una educació de qualitat, inclusiva i equitativa i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom (Unesco, 2019).

A les nostres escoles volem realitzar un procés d’innovació educativa real, sostingut en el temps i sostenible. Una de les eines que utilitzem per tal que aquesta innovació s’integri a les nostres escoles és el disseny i la implementació de pautes de treball comú (PTC), que s’adaptin a la nostra realitat i a les necessitats de cada moment. Això es tradueix en una sèrie de procediments que són les actuacions que han de dur-se a terme en la feina docent del dia a dia, des de la preparació de les classes fins a l’avaluació de l’alumnat, passant per les activitats de l’aula.

Per aconseguir l’èxit educatiu que busquem, és fonamental que durant el procés de disseny i implementació de les PTC tot l’equip de professionals tinguem una visió compartida d’allò que fem. A Garbí Pere Vergés, el sistema de treball per desenvolupar el procés d’innovació pedagògica està dissenyat per garantir la sistematització del processos d’ensenyament-aprenentatge i aconseguir el desenvolupament d’una cultura professional docent que ens porti a fonamentar pedagògicament la nostra pràctica educativa.

La PTC s’estableix, doncs, una metodologia comuna per a un aspecte concret de la pràctica pedagògica, orientada cap a les nostres finalitats educatives, és a dir, pretén incorporar aquelles innovacions que responen als nostres objectius educatius i que alhora estan fonamentades en evidències científiques relacionades amb la forma com es produeix l’aprenentatge, i no en opinions, modes o interessos del mercat. Tenim clar que aquestes accions han de ser implementades de manera progressiva per part de tot el professorat de les escoles i per a tot l’alumnat.

L’estructura de les PTC contempla 5 apartats que permeten guiar l’equip docent en la seva pràctica. Tenint en compte la realitat de l’escola i del propi claustre:

  1. Identificació de la pauta: entre les dades més rellevants hi ha el títol i l’estat en què es troba la PTC, ja que pot estar en revisió o aprovada.
  2. Fonamentació: conté l’objectiu i la raó pedagògica, que és l’evidència científica que dona suport a l’acció de millora pedagògica.
  3. Continguts de la pauta: inclou la redacció dels procediments acordats, els quals descriuen com s’ha de realitzar la pràctica concreta i aporten els documents necessaris per dur-la  a terme.
  4. Nivells d’aplicació: graduació de la seva implementació. La introducció de les PTC es fa de manera progressiva. És a dir, no s’implementen totes en un curs, sinó que s’estableixen diferents nivells d’aplicació i un termini màxim en el qual han d’estar completament en marxa.
  5. Indicadors d’assoliment: expressen allò que es vol aconseguir.

Aquest curs hem implementat dues PTCs que van elaborar un equip de treball molt nombrós durant el curs 2020 – 21 després d’haver recollit prèviament les necessitats latents dels docents.

La primera PTC va ser la d’Avaluació Inicial ja que és una de les primeres necessitats que  s’ha d’aplicar a l’inici de curs per situar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i elaborar, així, el seu contracte didàctic. La segona va ser el Protocol de mesures a seguir davant d’una falta greu d’un alumne. Aquesta pauta estableix procediments comuns que segueixen la nostra manera de fer, la qual es deriva sempre d’aplicar una acció reparadora. L’educació positiva del conflicte proporciona als nostres alumnes les eines i habilitats necessàries per entendre el desacord i solucionar-lo de forma constructiva.

Per tal de facilitar la implementació d’aquestes primeres pautes, en començar el curs es van compartir amb tot l’equip docent de les escoles i s’hi van fer les esmenes necessàries per tal de fer-les operatives. La valoració que n’ha fet el claustre ha estat molt positiva i els protocols s’han integrat a la dinàmica de les escoles de forma natural. Aquesta bona rebuda i la utilitat real que han tingut aquestes primeres PTCs són l’impuls per incorporar aquesta eina en els processos d’innovació i transformació educativa.

 

 

 

 

.

GeneralJornades i congressos

Avui hem participat al cicle de conferències sobre (R)evolució educativa de la Fundació La Caixa, en el debat sobre “La transformació educativa basada en l’evidència” amb el Dr. Robert Slavin de la John Hopkins University i la Dra. Nancy Madden, presidenta de la Succes for All Foundation, la Sra. Coral Regí de l’escola Virolai i el Sr. Antoni Santisteban, de la Fundació Escoles Garbí.

La transformació educativa basada en l’evidència es defineix com la pràctica de prendre decisions a partir dels resultats de recerques i avaluacions rigoroses.