Vida social

image_print

posat la gorra_foto 2

L’Escola s’organitza internament com una ciutat on els alumnes tenen els seus drets i deures: participen en tasques comunes i escullen democràticament els seus representants.

La Vida Social

La Vida Social és l’essència de l’escola que va crear Pere Vergés, l’àmbit fonamental, a l’entorn del qual gira tota la comunitat escolar. Estructura l’escola com una petita ciutat on alumnes i professors esdevenen ciutadans actius amb uns drets i deures envers la comunitat. Aquesta estructura oberta, viva i en contínua evolució té com a objectiu apropar l’alumnat al coneixement i pràctica del sentit de la  responsabilitat, la convivència i la cooperació per a la millora individual i col·lectiva, així com potenciar la crítica i l’autocrítica.

Aquesta estructura es materialitza en dos projectes principals: els Colors, projecte que permet treballar els valors d’equip i afavorir el benestar de la col·lectivitat, i els Càrrecs, mitjançant els quals l’alumnat assumeix responsabilitats concretes.

 

Càrrecs i colors

Cada alumne de l’Escola pertany a un color (Blanc, Verd i Blau), que el permet participar en la vida democràtica i promou el treball en equip.

Aquesta organització permet als alumnes participar en la vida democràtica i en la competència sana, tot fugint de la competitivitat gratuïta i individualista. És un bon instrument organitzatiu, vertebrador del sentiment de pertinença al grup.

A més, tots els alumnes desenvolupen un càrrec dins l’organització de l’Escola, escollit democràticament mitjançant eleccions.