GRPD – Donacions

image_print

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

DONACIONS

 

En virtut del què estableixen el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals., posem en el vostre coneixement la següent informació relativa al tractament de les vostres dades de caràcter personal:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ

NIF: G-61198248

Adreça Postal: Diputació 39 Baix Interior Local 3B, Barcelona, 08015

Telèfon: 93.302.15.27

Adreça electrònica: info@escolesgarbi.cat

Adreça del Delegat de Protecció de dades: Diputació 39 Baix Interior Local 3B, Barcelona, 08015

Contacte del Delegat Protecció de Dades: dpd@escolesgarbi.cat

 

FINALITAT

Les vostres dades de caràcter personal es tractaran amb la finalitat de possibilitar la donació i enregistrar, conservar i tenir a disposició de les autoritats competents la informació relacionada amb la donació realitzada.

 

BASE JURÍDICA

La FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ només tractarà les vostres dades personals sobre la següent base jurídica:

  • Compliment d’una obligació legal de la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ (art.6.1c RGPD).
  • La satisfacció de l’interès legítim de la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ (art. 6.1f RGPD). En aquest sentit es considerarà que existeix un interès legítim per a contactar amb els donants amb la finalitat de resoldre qualsevol incidència o donar compliment als requeriment de l’Administració competent en relació amb la donació efectuada

 

 

CONSERVACIÓ

Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar i fer front a les possibles responsabilitats que es puguin derivar del compliment d’aquesta d’acord amb la normativa vigent a cada moment

 

DESTINATARIS

Les vostres dades es podran comunicar:

  • Davant el requeriment d’una administració, organisme, o autoritat pública en l’exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

A més, les dades seran accessibles per als tercers proveïdors de serveis de la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ que actuïn com a encarregats de tractament de la present activitat.

La FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ no preveu realitzar cap transferència internacional de les seves dades de caràcter personal.

 

OBLIGATORIETAT

Si no faciliteu les vostres dades no es podrà dur a terme la donació a la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ.

 

DRETS

Quins són els vostres drets?

▪ Teniu dret a obtenir una confirmació sobre si la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ està tractant dades personals que us concerneixen.

▪ Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

▪ En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

▪  En determinades circumstàncies podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades, supòsit en el qual la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ deixarà de tractar les dades, tret de  l’existència de motius legítims imperiosos o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

▪ En virtut del dret a la portabilitat, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format estructurat.

 

 

Com podeu exercir els drets?

▪ Mitjançant un escrit adreçat a la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ, Diputació 39 Baix Interior Local 3B, Barcelona, 08015

▪ Enviant un correu electrònic adreçat a info@escolesgarbi.cat

 

Per tal de fer efectiu l’exercici dels vostres drets haureu d’adjuntar una còpia del vostre DNI a la comunicació que realitzeu, sens perjudici de que la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ us pugui requerir la presentació de documentació addicional per tal d’acreditar la vostra identitat.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant del delegat de protecció de dades de la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ, enviant un correu a dpd@escolesgarbi.cat

 

De forma alternativa també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

INEXISTÈNCIA DE DECISIONS AUTOMATITZADES

La FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ no preveu adoptar decisions automatitzades basades en el tractament de les vostres dades de caràcter personal, inclosa l’elaboració de perfils.

 

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT

Tenint en compte l’estat de la tècnica, el cost d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com la probabilitat dels riscos existents pels drets i llibertats dels interessats i la seva gravetat, la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir un nivell de seguretat adequat que eviti la destrucció, pèrdua, alteració, comunicació o l’accés no autoritzat a les vostres dades de caràcter personal.

 

Per a qualsevol dubte relatiu al tractament de les vostres dades de caràcter personal podeu enviar un correu electrònic a info@escolesgarbi.cat i us respondrem tan aviat com sigui possible.